Porady dla Klientów Biura Rachunkowego

Ważne adresy

Informacje i przydatne linki

Nowe wzory deklaracji VAT

W Dzienniku Ustaw z 30.12.2016 opublikowano roporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla celów podatku VAT. Obecnie obowiązujące są :
- Vat 7 - wersja 17
- Vat 7K - wersja 11
- Vat 8 - wersja 8
- Vat 9M - wrsja 6

NIeterminowe zgłoszenie VAT R a wystawianie faktur z podatkiem VAT

Podatnik ma obowiązek złożyć zawiadomienie VAT R o przystąpieniu do bycia czynnym podatnikiem podatku VAT przed dokonaniem pierwsej czynności opodatkowanej. Czasem zdarza się jednak że podatnik nie dochowuje tego terminu. W takiej sytuacji nadal ma on obowiązek - jeśli wystawił fakturę VAT z podatkiem VAT - do rozliczenia się z fiskusem z podatku VAT i wysłania deklaracji za okres w któym nie był czynnym podatnikiem VAT z powodu uchybionego zgłoszenia.

Zmiany w ustawie o VAT

Wprowadzono zmiany w ustawie o VAT. Zmieniono między innymi zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni - będą inne warunki skorzystania ze zwrotu w tym okresie. Uregulowano elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT został wprowadzony już od 1 stycznia 2017 r. dla wybranych podatników:
- miedzy innymi zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
- oraz będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;
- jak i również obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Co ciekawe od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla wszystkich pozostałych podatników VAT.
Takie rozwiązania mają przyspieszyć opracowywanie danych przez Ministerstwo i zapobieganie wyludzeniom podatku VAT.

Państwowa Inspekcja Pracy

Rozpoczynając działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników - nakładamy na siebie wiele dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy to pracodawca - a zatem my jako przedsiębiorcy - niezależnie od tego ilu pracowników zatrudniamy ponosimy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym przedsiębiorstwie. Wiele przydatnych informacji na temat przepisów prawa pracy oraz BHP znajdziecie Pańśtwo na stronie internetowej: www.pip.gov.pl.

Koszty pracownicze w 2016 roku

Dla pracownika uzyskującego przychody z jednego stosunku służbowego,pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej - 111,25 zł miesięcznie maksymalnie 1335 zł rocznie.
Dla pracownika uzyskującego przychody z więcej niż jednego stosunku służbowego,pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej - z każdego z tych stosunków 111,25 zł maksymalnie 2002,05 zł rocznie.
Dla pracownika uzyskującego przychody z jednego stosunku służbowego,pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej a miejsce pracy położone jest poza miejscowościa zamieszkania pracownika - 111,25 zł miesięcznie maksymalnie 1335 zł rocznie.
Dla pracownika uzyskującego przychody z więcej niż jednego stosunku służbowego,pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej a miejsce pracy położone jest poza miejscowościa zamieszkania pracownika - z każdego z tych stosunków 111,25 zł maksymalnie 2002,05 zł rocznie.

Czy konieczne jest potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta gaktury korygującej ?

W art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT są zawarte takie kategorie jak :
- udzielone opusty i obniżki cen
- zwrot towarów i opakowań
- zwrot zaliczek gdy nie doszło do sprzedaży
Jest to katalog czynności dla których stosuje się potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.

Kiedy wystawić fakturę korygującą ?

Przesłanki do wystawienia faktury korygującej są zawarte w art. 106j ust.1 ustawy o VAT. Mówi on że fakture korygującą należy wystawić gdy :
- została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
- zostały udzielone opusty i obniżki cen
- dokonano zwrotu towarów lub opakowań
- dokonano zwrotu całości lub części zapłaty
- podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie lub stawce lub kwocie podatku lub innej pozycji faktury

Odliczenie kwoty wydatkowanej na kasę fiskalną

Jeśli podatnik zainstalował w firmie kasę fiskalną ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na jej zakup. Jeśli jest podatnikiem VAT to rozliczą zwrot w deklaracji VAT 7. Jeśli jednak nie jest płatnikiem VAT to regulują to przepisy art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. W takiej sytuacji podatnik musi wystąpić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o zwrot i podać konto na które ma być wypłacona kwota zwrotu.

Obrót uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisami do wyliczenia obrotu limitu dla kasy fiskalnej pod uwagę bierze się wyłącznie sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Stosuje się tutaj kwoty netto. Zwolnienie podmiotowe jest możliwe do obrotu w kwocie 20 000 na rzecz wymienionych wcześniej osób. Limit obrotów do korzystania z kasy należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli podatnik rozpoczął sprzedaż w trakcie roku to należy zastosowac proporcje :
kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / 365)

Ile czekamy na zwrot nadpłaty z PIT za 2015 rok?

Zgodnie z przepisami Urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty wykazanej przez podatnika w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonuje to przelewem, przekazem pocztowym czy poprzez wypłatę gotówki w kasie. Dzieje się to niezależnie od tego, czy zeznanie podatkowe zostanie przekazane w formie papierowej, czy elektronicznej.Co ciekawe stan realizacji wypłat można sprawdzić w internecie. Wynika to z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

E-korekta zeznania za 2015 rok

Korektę PIT-37 za 2015 r. można przesłać również za pomocą internetu. Z Portalu Podatkowego pobieramy druk zeznania podatkowego (ze strony internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Formularz trzeba wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym, czyli wpisując poprawne dane lub wartości, oraz oznaczyć go jako korekta. Zeznanie korygujące składa się koniecznie wraz z wymaganymi załącznikami.